Career

Job openings

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารโครงการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายในองค์กร
 • จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงและติดตามตามข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำนัดหมายการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมและจัดทำสรุปการประชุมและติดตามผลการประชุมที่ต่อเนื่อง
 • จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน หรือรายงานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชายหรือหญิง
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในด้านการจัดการเอกสาร หรือด้านระบบสารสนเทศ หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 5. มีทักษะในการประสานงานและวิเคราะห์ใจความสำคัญได้
 6. มีทักษะในการจัดเก็บรวบรวมและบริหารจัดการเอกสาร
 7. หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC27001:2013 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น ได้อย่างคล่องแคล่ว และสามารถใช้งาน Internet ในการสืบค้นข้อมูลได้
 9. มีบุคลิกดี มีความใฝ่รู้ ตั้งใจ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีน้ำใจ รักงานบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และจัดลำดับความสำคัญของการบุกรุก ที่มีผลกระทบกับองค์กร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน (Incident Report)
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  และให้คำแนะนำ  Solution ให้กับกลุ่มลูกค้า
 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานให้เป็นไปตาม SLA
 • ศึกษารูปแบบและลักษณะของภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • ค้นหา และติดตามข่าวสารด้าน Security
 • จัดทำรายงาน และนำเสนอผลวิเคราะห์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ System และ Network Security
 3. มีความเข้าในในการทำงานของระบบ Security products เช่น NG Firewall, IDS/IPS, Web Application Firewall
 4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 5. คิดและวิเคราะห์การทำงานอย่างเป็นระบบ และทำงานเป็นทีม
 6. ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 7. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Log Management, SIEM (Security information event management) เช่น McAfee, Splunk, ArcSight เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Incident response, Security Infrastructure Management และ Monitoring Services จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. หากมีประกาศนียบัตรทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น CompTIA Security+, SSCP, CISSP, SANS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Work With us